Episode 20: Việt Nam to thế

Các quốc gia thì tự do, độc lập, bình đẳng với nhau, và phải tôn trọng các thông lệ, quy tắc hành xử giữa các nước. Nhưng … đây lại là luật giành cho các quốc gia đã tồn tại, chứ không nói đến việc làm thế nào để tạo ra quốc gia mới.

Ở thời kỳ này, nếu có tranh cãi về chủ quyền, nó chỉ là chuyện công nhận ông nào mới là truyền nhân đích thực của hoàng gia, em họ bên nội hay cháu ba đời bên ngoại được nối ngôi, hoặc ông nào được giáo hoàng sắc phong. Nói cách khác, chủ quyền nằm ở nhà vua, bởi vì nhà vua có thiên mệnh, dc chúa trời giao phó.

“Một quốc gia khai sinh bằng một bản tuyên ngôn, là một giống loài hoàn toàn mới trên trái đất. Nó đã làm thay đổi cục diện quan hệ quốc tế, thay đổi cân bằng và hấp dẫn quyền lực, giống như cách một hành tinh mới xuất hiện làm thay đổi hệ mặt trời vậy.”

Show note:

4:33 – 57:54 Give me liberty, or give me death!

57:55 – 1:33:57 Liberté, égalité, fraternité

1:33:58 – 1:48:29 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

1:48:30 – 2:59:11 Công pháp quốc tế

2:59:30 – 3:15:46 Mash-up tuyên ngôn độc lập

3:15:47 – 3:27:45 Tiểu ban tiệc trà

1 comment on “Episode 20: Việt Nam to thế

  1. Vinh says:

    Huhu 50 phút đầu mn nói về lịch sử Mỹ ah 😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *