Series: Book

Episode 23: Tận thế kẹp giấy

Từ cực tiểu địa phương đến tận thế kẹp giấy – bước đường cùng của các chuyên gia đồng điệu.

Read More

Episode 22: Mùa đông đang tới

Đại học đồ tể, đoàn quân mông xinh, và chứng dị ứng vì thiếu giun.

Read More