Episode 14: Của dân, do dân, vì dân

Một xã hội không có ai cai trị được gọi là Anarchy.

Nếu xã hội được cai trị bởi một ngừơi, thì được gọi là Autocracy. Autocracy có thể là vua cai trị (monarchy), hoặc một lãnh đạo độc tài cai trị như Hitler (dictatorship).

Nếu xã hội được cai trị bởi một số ít người, thì gọi là Oligarchy. Quyền lực có thể nằm trong tay giới quý tộc elite, những người có địa vị xã hội cao (aristocracy),  trong tay giới tài phiệt giàu có (plutocracy), hoặc các tướng tá quân đội (military junta).

Nếu xã hội được cai trị bởi rất nhiều người, mọi người đều được tham gia, thì gọi là Democracy, tức là thể chế dân chủ.

Thể chế dân chủ cho phép sự thay đổi trong xã hội mà không cần dùng đến bạo lực.

Show note:

4:37 – 15:31 Democracy – Thể chế dân chủ

Direct democracy

Representative democracy

15:35 – 48:05 Rules of the game – Luật chơi

Condorcet paradox

First-pass-the-post voting

Two-round system

Instant runoff

Majoritarian electoral system & Proportional electoral system

Gerrymandering

Arrow Impossibility Theorem

Electoral College

48:08 – 60: 20 Restrain political power – cân bằng quyền lực chính trị

Separation of powers

Federalism

Checks & Balances

System of representation

Bicameralism

Tyranny of the majority

60:21 – 73:47 Political culture – văn hoá chính trị

Viva voce

Australian ballot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *