Episode 24: Bé bé bằng bông

Tuổi thơ là thời gian để ta khám phá, học các quy tắc, phá vỡ các quy tắc, và đặt ra các quy tắc mới. Từ một đứa trẻ vô dụng, chúng ta học cách làm người, tìm hiểu xem mình là ai và có thể là ai. Baby không chỉ sống bằng sữa, và tình thương thì không thể bú đc từ bình hay bón bằng thìa.

Bọn baby này, nó như là package được deliver mà không có hướng dẫn sử dụng ấy!

Show note:

00:00 – 32:02 Khóc

32:36 – 1:02:37 Ăn

1:03:06 – 1:18:17 Ị – ngủ – chơi – mù màu

1:18-18 – 1:44:15 Vô dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *